VEGAN Waterzooi

Flemish dish, today as a vegan option.
Zucchini, leek, carrot, potatoes, fresh cilantro and wheat seitan.
Allergens: 1 (seitan), 9, 10, contains garlic

300ml 3,80€ | 400ml 4,60€ | 600ml 7,00€